Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy – jak go uzyskać, komu się należy i jakie warunki należy spełnić? O tym w dzisiejszym wpisie na naszym blogu kamieniarskim. Sprawdź

Zasiłek pogrzebowy. Co to jest?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które rekompensuje nam koszty pogrzebu. O jego wypłatę może ubiegać się osoba, która organizowała pochówek i poniosła koszty z nim związane. Pomoc wypłacana jest jednorazowo przez ZUS lub KRUS, w zależności od tego, gdzie była ubezpieczona osoba zmarła. Kwota świadczenia to 4000 zł niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Taką kwotę w całości uzyskają osoby spokrewnione ze zmarłym. Wszelkie instytucje, bądź osoby niespokrewnione mogą liczyć na zwrot udokumentowanych kosztów pochówku, jednak w kwocie nie przekraczającej 4000 zł.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. Może to być więc najbliższa rodzina, ale również obcy ludzie. Zależy kto organizował pogrzeb i kto za niego zapłacił. W świetle prawa zasiłek może przysługiwać więc:

 • najbliższej rodzinie
 • obcym osobom
 • pracodawcy
 • gminie
 • powiatowi
 • domowi pomocy społecznej
 • kościołowi

Świadczenie może uzyskać osoba, lub instytucja, która jest w stanie udokumentować koszty związane z pochówkiem. Niezależnie od poniesionych wydatków, koszt zasiłku nie przekroczy 4000 zł. Prawo do zasiłku pogrzebowego można zgłosić w ciągu roku od śmierci danej osoby. Później roszczenia ulegają przedawnieniu. Ubieganie się o świadczenie po upływie 12 miesięcy od daty pogrzebu uzasadnione jest tylko w szczególnych przypadkach i wymaga złożenia dokumentów wydanych np. przez prokuraturę.

komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?
Kto może się ubiegać o zwrot kosztów pogrzebu?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy? Wbrew pozorom nie jest to nic skomplikowanego. O wypłatę świadczenia pogrzebowego należy wystąpić w ciągu 12 miesięcy od daty zgonu, w szczególnych przypadkach w ciągu roku od pogrzebu. Aby uzyskać zasiłek, należy złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS-u. Są to przede wszystkim:

 • wniosek o wypłatę świadczenia Z-12. Można go pobrać tutaj
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • jeżeli dziecko urodziło się martwe – skrócony odpis aktu urodzenia, lub też odpis zupełny aktu urodzenia z adnotacją urzędniczą
 • oryginały rachunków za poniesione wydatki (np. dokumenty z kościoła, rachunek za trumnę, etc.), bądź kopie rachunków poświadczonych za zgodność z oryginałem przez bank (jeżeli oryginały przedłożono w banku)
 • zaświadczenie, że osoba zmarła opłacała składki emerytalno-rentowe
 • dokument poświadczający pokrewieństwo z osobą zmarłą
 • dokument tożsamości

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego można zgłosić osobiście w siedzibie ZUS, lub przez platformę PUE ZUS. Dokumenty można również złożyć drogą pocztową, pamiętając jednak, aby wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

jak dostać zasiłek pogrzebowy
Jak wnioskować o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy ZUS – jakie rachunki należy przedstawić?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest w formie ryczałtu, więc tak naprawdę wystarczy przedstawić jeden rachunek, aby uzyskać wypłatę. Może być to więc rachunek za urnę, lub trumnę. Oprócz tego do kosztów pogrzebu można także zaliczyć:

 • urna lub trumna
 • czynności związane z pochówkiem od zakładu pogrzebowego
 • ubranie zmarłego
 • rachunek za przewóz zwłok
 • rozbiórkę nagrobka do pogrzebu
 • organizację pogrzebu

Czy stypa wchodzi w koszty pogrzebu?

Według ZUS-u koszty organizacji stypy, czy postawienia nagrobka nie są wliczane do kosztów organizacji pogrzebu. Pogrzeb przecież się odbył niezależnie od tego, czy stypa miała miejsce, czy też nie, a pomnik można postawić nawet kilka lat po pogrzebie. Również zakup trumny, czy kwiatów może zostać przez urząd zakwestionowane.

Ile się czeka na wypłatę zasiłku pogrzebowego?

Wniosek o uzyskanie zasiłku pogrzebowego powinien zostać rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów. Kwota zasiłku zostanie przelana na podane przez wnioskodawcę konto, bądź za pośrednictwem przekazu pocztowego.

Kto nie dostanie zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy otrzymują zazwyczaj krewni zmarłego, który był ubezpieczony. A co, jeśli nasz krewny nie podlegał ubezpieczeniom społecznym? W takim wypadku również można wystąpić o wypłatę świadczenia do ZUS-u, ponieważ zasiłek przysługuje w przypadku zgonu członka rodziny ubezpieczonego. Krewny składający wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego powinien jednak udokumentować poniesione koszty pochówku oraz przedstawić zaświadczenie o opłacaniu składek emerytalno-rentowych, bądź też jesteśmy rencistami, czy emerytami.

Jeżeli ZUS odmówi wypłaty zasiłku, w ciągu miesiąca można się odwołać od decyzji urzędników do sądu rejonowego.

Jakie koszty pogrzebu zwraca ZUS?

Jakie koszty pogrzebu zwraca ZUS i jakie rachunki do zasiłku pogrzebowego należy przedłożyć w urzędzie? Z tymi pytaniami boryka się zapewne większość z Państwa. Podpowiadamy, jakie rachunki należy przedstawić w ZUS-ie, aby udokumentować koszty pogrzebu:

 • koszty przewiezienia zwłok na miejsce pogrzebu
 • zakup miejsca na cmentarzu
 • przygotowanie grobu do pochówku
 • rachunek za poniesione koszty ceremonii kościelnej i pogrzebowej
 • rachunek za trumnę
 • koszty zakupu odzieży żałobnej
 • opłata za organistę
 • zakup nekrologów
 • kremacja ciała
 • opuszczenie trumny / urny do grobu i zasypanie grobu

Zasiłek pogrzebowy a śmierć za granicą

Rodzina może otrzymać zasiłek pogrzebowy także w przypadku, gdy śmierć naszego krewnego nastąpiła za granicą. O świadczenie można się ubiegać w kraju, w którym mieszkał zmarły. Odpowiedni wniosek E124 można złożyć w państwie członkowskim Unii Europejskiej, bądź w naszym rodzimym ZUS-ie. Niektóre kraje mogą jednak uzależniać wypłatę zasiłku od stażu ubezpieczenia, bądź zamieszkania.

śmierć za granicą
świadczenie pogrzebowe a śmierć za granicą